Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüçlü, Feyzullah
dc.contributor.authorTaşkıran, Emin
dc.contributor.authorKaypak, Muhammed Ali
dc.contributor.authorAkmeşe, Atacan
dc.contributor.authorGünalay, Serkan
dc.date.accessioned2017-04-13T11:32:28Z
dc.date.available2017-04-13T11:32:28Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.citationGüçlü F, Taşkıran E, Kaypak MA, Akmeşe A, Günalay S [Feokromasitoma tanılı hastalarda insülin direnci sıklığı ] FNG & Bilim Tıp Dergisi 2017; 3 (1) :1-3 doi:10.5606/fng.btd.2017.001en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/1250en_US
dc.identifier.urihttp://ibufntd.istanbulbilim.edu.tr/en_US
dc.descriptionİzmir, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.description.abstractÖZ Amaç: Bu çalışmada feokromasitoma tanısı konulan hastalarda eşlik eden insülin direnci sıklığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ocak 2014 - Ocak 2016 tarihleri arasında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniğinde feokromasitoma tanısı konmuş olan ve diyabet tanısı olmayan 44 hastanın (10 erkek, 34 kadın; ort. yaş 54.2±12.1 yıl; dağılım 42-66 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. İnsülin direncinin tahmininde Homeostaz Model Değerlendirmesi (HOMA-IR) formülü [HOMA-IR = açlık insülin (μU/L) x glukoz (mmol/L)/22.5] kullanıldı. Bulgular: Ortalama HOMA-IR değeri 3.2±1.2 bulundu. Hastaların 29’unda (%65.9) insülin direnci saptandı. Sonuç: Feokromasitoma, sekonder hipertansiyona neden olmanın yanında sıklıkla bozulmuş glukoz toleransına da yol açmakta ancak tedavide genellikle gözden kaçmaktadır. Çalışmamızdan elde edilen verilere dayanarak her feokromasitomalı hastada insülin direncinin araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Anahtar sözcükler: Katekolamin; insülin direnci; feokromasitomaen_US
dc.description.abstractABSTRACT Objectives: This study aims to examine the prevalence of accompanying insulin resistance in patients who are diagnosed with pheochromocytoma. Patients and methods: A total of 44 non-diabetic patients (10 males, 34 females; mean age 54.2±12.1 years; range 42 to 66 years), who were diagnosed with pheochromocytoma at the Endocrinology Clinic of Tepecik Education and Research Hospital between January 2014 and January 2016, were retrospectively analyzed. The Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR) formula [HOMA-IR = fasting insulin (μU/L) x glukoz (mmol/L)/22.5] was used to predict the insulin resistance. Results: The mean HOMA-IR value was found to be 3.2±1.2. Insulin resistance was detected in 29 of the patients (65.9%). Conclusion: In addition to causing secondary hypertension, pheochromocytoma often leads to impaired glucose tolerance, but is usually overlooked in treatment. Based on the data obtained from our study, we think that insulin resistance should be investigated in every pheochromocytoma patient. Keywords: Catecholamine; insulin resistance; pheochromocytoma.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi , Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.5606/fng.btd.2017.001en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectinsülin direncien_US
dc.subjectfeokromasitomaen_US
dc.subjectKatekolaminen_US
dc.titleFeokromasitoma tanılı hastalarda insülin direnci sıklığıen_US
dc.title.alternativePrevalence of insulin resistance in patients diagnosed with pheochromocytomaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage3en_US
dc.contributor.authorIDTR2803en_US
dc.contributor.authorIDTR164709en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record