Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAytekin, Saideen_US
dc.contributor.authorÖzdemir, Emrah
dc.date.accessioned2014-06-30T07:32:31Z
dc.date.available2014-06-30T07:32:31Z
dc.date.issued2011-03-24
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationÖzdemir, Emrah. 2011). Bilinen Koroner Kalp Hastalığı Olmayan Hipertansif Hastalarda; "Dipper" Ve "Nondipper" Hipertansiyon Tipi İle , Aortik Gerilim, Esneklik Ve Sertlik, Karotis İntima Mediya Kalınlığı Ve Diyastolik Fonksiyon Bozukluğu Parametrelerinin İlişkisinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/210en_US
dc.description23.03.2014 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractGiriş: Hipertansiyonun diürnal ritmi ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki, birçok çalışmada araştırılmıştır. Bu çalışmalarda, noktürnal kan basıncı düşüklüğü olmayan "nondipper" hipertansiyonlu hastalarda; gece kardiyak indeks ve atım indeksi ile, sempatik aktivitede yetersiz derecede azalma saptanmıştır. Bu nedenle kardiyovasküler sistem, gece daha fazla basınca maruz kalmakta ve vücutta bu basınca uyum amaçlı yapılan yapısal ve fonksiyonel değişiklikler, tüm vasküler sistemlerde geri dönüşümsüz hasar yaratmaktadır. Amaç: Bilinen koroner kalp hastalığı olmayan hipertansif hastalarda, "dipper" ve "nondipper" hipertansiyon tipi ile; aortik gerilim, esneklik ve sertlik, karotis intima mediya kalınlığı ve diyastolik fonksiyon bozukluğu parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza bilinen koroner kalp hastalığı olmayan ve hipertansiyon tanısı olan, 30 ve 70 yaş arası 35’i (% 68.6) erkek, 19’u (% 31.4) kadın 54 adet hasta dahil edildi. Tüm hastalar ambulatuvar kan basıncı takibi sonrası "dipper" ve "nondipper" hipertansiyon olarak ayrıldı. Hastalara transtorasik ekokardiyografi yapılarak sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları değerlendirildi. Asendan aorta çapları ölçülerek ilgili formüllerden aortun elastisite parametreleri hesaplandı ve karotis intima mediya kalınlıkları ultrason altında ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların demografik ve ekokardiyografik verileri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Çalışmamızda, "nondipper" hipertansiyon grubunda "dipper" hipertansiyon grubuna göre anlamlı olarak aortik sertlik artmış , aortik gerilim ve aortik elastikiyetse azalmış saptandı. Karotis intima mediya kalınlığı; "nondipper" hipertansiyon grubunda "dipper" hipertansiyon grubuna göre anlamlı olarak artmış bulundu. Ayrıca hastaların karotis intima mediya kalınlığı ile ortalama kan basıncı arasında anlamlı derecede korelasyon bulundu. Her iki grup arasında sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fonksiyon bozukluğu açısından anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda; "nondipper" hipertansiyonlu hastalarda, aortun elastisite parametrelerinde bozulmanın ve hedef organ hasarının bir göstergesi olan karotis intima mediya kalınlığındaki artışın daha fazla olduğunu gösterdik.en_US
dc.description.abstractIntroduction: The relationship between cardiovascular diseases and the diurnal rhythm of hypertension was researched in many studies. In these studies "non-dipper" hypertensive patients without nocturnal blood pressure decline had also inadequate nocturnal reduction in cardiac index, pulse index and sympathic activity. Thus, cardiovascular system is exposed to higher blood pressure in the night time and compensatory structural and functional changes of the body to overcome cause irreversible detriment in the whole vascular system. Objective: In hypertensive patients without known coronary heart disease ,evaluation of the relationship between parameters such as aortic stiffness, elasticity and rigidity, carotid intima media thickness and diastolic dysfunction in terms of "dipper" and "non-dipper" hypertension subtypes was intended. Material and Method: A total of 54 patients ,whose ages were ranging between 30 and 70 years and which consisted of 35 male (68.6%) and 19 female (31.4%) hypertensive patients without known coronary heart disease were recruited to our study. All patients were classified as "dipper" or "non-dipper" after ambulatory blood pressure follow-up. Patients' left ventricular systolic and diastolic functions were assessed with transthoracic echocardiography. Their ascending aorta diameters and carotid intima media thickness were measured ultrasonographically and the elasticity parameters of aorta were calculated by using relevant formula. Results: No statistically significant difference was detected between demographic and echocardiographic data of recruited patients. In the non-dipper hypertension group aortic rigidity was found increased and ,aortic tension and elasticity were found decreased significantly compared to those of dipper hypertension group. Carotid intima media thickness was also found significantly elevated in the non-dipper group compared to that of dipper group. In addition, a significant correlation was noted between carotid intima media thickness and mean blood pressure. No significant difference was detected between two groups in terms of left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction. Conclusion: In our study we showed that impairment of aortic elasticity parameters and increase in carotid intima media thickness as a predictor of end organ damage were more often in the non-dipper hypertensive patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectaortografien_US
dc.subjectdiastolen_US
dc.subjectekokardiyografien_US
dc.subjecthipertansiyonen_US
dc.subjectkan basıncı ölçülmesien_US
dc.subjectkardiyovasküler hastalıklaren_US
dc.subjectaortographyen_US
dc.subjectdiastoleen_US
dc.subjectechocardiographyen_US
dc.subjecthypertensionen_US
dc.subjectblood pressure determinationen_US
dc.subjectcardiovascular diseasesen_US
dc.titleBilinen koroner kalp hastalığı olmayan hipertansif hastalarda; "Dipper" ve "nondipper" hipertansiyon tipi ile , aortik gerilim, esneklik ve sertlik, karotis intima mediya kalınlığı ve diyastolik fonksiyon bozukluğu parametrelerinin ilişkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the relationship between ?Dipper? And ?Nondipper? hypertension types in hypertensive patients without known coronary heart disease in terms of aortic strain, distensibility and stifness, carotis intima media thickness and diastolic dysfunctionen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR140950en_US
dc.contributor.authorIDTR141059en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record