Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAygün, Mahmureen_US
dc.contributor.authorGüler, Salihe
dc.date.accessioned2014-07-24T09:24:12Z
dc.date.available2014-07-24T09:24:12Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationGüler, Salihe. (2014). Özel Bir Hastanede Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/368en_US
dc.description22.07.2017 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksek Lisans Programıen_US
dc.description.abstractBu araştırma, özel bir hastanede sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünü algılama düzeyini değerlendirmek amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma özel bir hastanede çalışan 103 gönüllü sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. Araştırma verileri sağlık çalışanlarının demografik ve mesleki özelliklerini içeren ‘‘Bilgi Formu’’ ve AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) tarafından 2004 yılında geliştirilen ve 2009 yılında Emel Filiz tarafından Türkçe validasyonu yapılan ‘‘Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi’’ ile toplandı. Verilerin değerlendirmesi istatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 programı kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov-Simirnov testi ile kontrol edildi. Niceliksel verilerin analizinde ANOVA, Kruskal-Vallis, bağımsız örneklem t test ve mann whitney u test kullanıldı. Katılımcıların %32’si erkek, %68’i kadındı. Meslek grupları olarak %28,2’si doktor, %35,9’u hemşire ve %35,9’u diğer sağlık çalışanlarıydı. Çalışmamıza katılan kadın çalışanlarda; hasta güvenliği kültürü anketi alt alanlarında güvenliğin kapsamlı algısı (%63,9), üniteler içinde ekip çalışması (%76,1) faktörlerinde olumlu cevap oranı erkek çalışanlardan daha yüksektir. Hemşirelerde; “güvenliğin kapsamlı algısı” (%70,9) ve “iletişimin açık tutulması” (%57,7) faktörlerinde olumlu cevap oranı hekim ve diğer meslek gruplarından anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Hasta güvenliği kültürü anketi alt alanlarından “hastane müdahaleleri ve değişim” alt alan ortalama skoru %50,2 bulunmuş olup benchmark skorundan yüksek bulunmuştur. Diğer 11 alt alan toplam olumlu cevap yüzdesi benchmark skordan daha düşük bulunmuştur. Katılımcıların % 76,9’unun hiçbir olay raporlamadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan sağlık çalışanları, kurumun hasta güvenliği derecesini kabul edilebilir (%46,6) düzeyde olduğunu düşünmektedirler. Hasta güvenlik kültürü düzeyinin belirlenmesine süreklilik kazandırılmalı ve kurum kültürüne dönüştürülmelidir.en_US
dc.description.abstractThis is a descriptive study that evaluates the detection level of patient safety culture of health professionals working in a private hospital. Study was conducted with 103 health care workers working in a private hospital. Research data was collected with, “Data Sheet” that comprise the demographic and occupational characteristics of health workers and The Hospital Survey on Patient Safety which was developed by AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) in 2004 and validated to Turkish in 2009 by Emel Filiz. Evaluation of the data for statistical analysis, SPSS (Statistical package for social sciences) 21.0 program was used. Distribution of variables was checked with Kolmogorov-Smirnov test. In the analysis of quantitative data ANOVI, Kruskal-Vallis, independent samples t test and mann whitney U test was used. 32% of participants were male, 68% were female. Professions groups was, 28.2% doctors, 35.9% nurses and 35.9% other health care workers. When compared in female participants, factors of, comprehensive safety perception in the sub-area patient safety culture survey (63.9%) and, teamwork within units (76.1%), the positive response rate is higher than male workers. Among the nurses; factors of "Comprehensive safety perception" (70.9%) and "keeping communication open" (57.7%) the positive response rate were found significantly higher than doctors and other professional groups. In sub-area patient safety culture survey “hospital interventions and changing" sub-area mean scores was found 50.2% and it was higher than benchmark scores.. Other 11 sub-area positive response rates were found lower from benchmark scores were lower. 76.9% of participants did not report any event. Health care workers who participated in the study showed, patient safety degree of institute (46.6%) was acceptable believe that it is level. Determining the level of patient safety culture must become permanent and turn to a corporate culture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjecthasta güvenliğien_US
dc.subjectgüvenlik kültürüen_US
dc.subjectsağlık çalışanlarıen_US
dc.subjectpatient safetyen_US
dc.subjectsafety cultureen_US
dc.subjecthealth care workersen_US
dc.titleÖzel bir hastanede sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algısının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluating the patient safety culture perception of health professionals working in a private hospitalen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorIDTR50144en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Hemşirelik [98]
    Hemşirelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record