Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇolak, Tuğba Kuru
dc.contributor.authorYalıman, Ayşe
dc.contributor.authorDereli, E. Elçin
dc.date.accessioned2020-12-02T18:10:42Z
dc.date.available2020-12-02T18:10:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRVMU16ZzRPQT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3815
dc.description.abstractAmaç: Bu araflt›rma patellofemoral a¤r› sendromunun tedavisinde Kinesio® bantlama ve elektrik sti- mülasyonunun etkinli¤inin karfl›laflt›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. Çal›flma plan›: Yafl ortalamas› 32.9±12.2 olan, patellofemoral a¤r› sendromlu 30 hasta (26 kad›n, 4 er- kek) iki gruba ayr›ld›. ‹lk grup Kinesio® bantlama ve egzersiz program›na, ikinci grup elektrik stimü- lasyonu ve egzersiz program›na al›nd›. ‹ki gruptaki tüm kat›l›mc›lar alt› hafta süre ile (18 seans) alt eks- tremite için germe ve güçlendirme egzersizlerini poliklinik ünitesinde haftada üç defa fizyoterapist efl- li¤inde ald›lar. Hastalar›n a¤r›s› (görsel analog skala), eklem hareket aç›kl›¤› (gonyometre ile), kas gü- cü (manuel kas testi), fonksiyonel durumu (basamak testi, üçlü s›çrama testi, diz fleksiyon testi ve Ku- jala patellofemoral skoru) ve yaflam kalitesi (SF-36) tedavi öncesi ve sonras›nda de¤erlendirildi. Bulgular: A¤r› skorunda Kinesio® bantlama için 3.33 cm, elektrik stimülasyonu için 3.93 cm azal›r- ken, Kujala patellofemoral skorlar› Kinesio® bantlama için 8.93 ve elektrik stimülasyonu için 9.66 art- t›. Fonksiyonel testlerde, eklem hareket aç›kl›¤› ve kas gücü de¤erlerinde iyileflmeler gözlenirken, gruplar aras›nda anlaml› fark görülmedi (p>0.05). SF-36 skorlar›nda iki grupta da istatistiksel olarak anlaml› iyileflme gözlendi (p<0.05) ve bu iyileflme benzer orandayd› (p>0.05). Ç›kar›mlar: Kinesio® bantlama ve elektrik stimülasyonu patellofemoral a¤r› sendromunun tedavisin- de a¤r›n›n azalmas›, fonksiyonel durumun geliflmesi, kas gücünün artmas› ve yaflam kalitesinin iyilefl- mesinde benzer etkilere sahiptir ve birbirlerine üstünlükleri bulunmamaktad›r.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titlePatellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda Kinesio® bantlama ve elektrik stimülasyonunun etkinliğinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.startpage385en_US
dc.identifier.endpage392en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record