Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Nazmiye Kocaman
dc.contributor.authorÖzkan, Mine
dc.contributor.authorDıraçoğlu, Demirhan
dc.contributor.authorSaral, İlknur
dc.contributor.authorKaran, Ayşe
dc.contributor.authorAksoy, Cihan
dc.contributor.authorÖzkan, Sedat
dc.date.accessioned2020-12-02T18:10:48Z
dc.date.available2020-12-02T18:10:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1302-0234
dc.identifier.issn1308-6316
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRNNE5ESTBOQT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3854
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, temporomandibuler eklem disfonksiyon sendromu (TMEDS) tanılı hastaları alt tanı gruplarına göre klinik ve psikopatolojik özellikler açısından karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Multidisipliner Temporomandibuler Eklem (TME) Tanı ve Tedavi Ünitesi Polikliniği’ne başvuran ve TMEDS tanısı konan 200 hasta çalışmaya alındı. Hastalar yalnız miyofasiyal ağrısı olanlar (Grup-1), yalnız TME hastalığı olanlar (Grup-2) ve TME hastalığı ile birlikte miyofasiyal ağrısı olanlar (Grup-3) şeklinde üç alt gruba ayrıldı. Tüm hastalara standart TME muayenesi yapıldı. Hastalar psikopatolojik özellikler açısından Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Grup-2’de diğer iki gruba göre maksimal ağız açıklığı, Grup-1’e göre ise sağ ve sol maksimal lateral hareket anlamlı olarak daha azdı. Grup-3’te Grup-1’e göre maksimal protrüzyon anlamlı biçimde daha az bulundu. Grup-2’de diş sıkma/gıcırdatmanın ve stresin etkisi Grup-3’e göre anlamlı olarak daha azdı. Grup-2’ye göre, Grup-1’deki hastaların KSE somatizasyon puanları, Grup-3’deki hastaların depresyon, anksiyete ve belirti toplam indeks puanları anlamlı biçimde daha yüksek bulundu. Üç grup arasında aleksitimi düzeyi açısından fark saptanmadı. Sonuç: Yalnız miyofasial ağrılı olan ya da TME hastalığına eklenen miyofasiyal ağrısı olan hastaların psikopatolojik açıdan daha riskli olduğu görülmektedir. Klinisyenlerin bu hastalarda psikopatolojileri dikkate almaları gerekmektedir. Türk Fiz Tıp Re hab Derg 2012;58:9-15.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to compare the clinical and psychopathological variables among temporomandibular joint dysfunction syndrome (TMDS) subgroups. Metarials and Methods: In this study, we included two hundred individuals, who appealed to outpatient clinic of the Multidisciplinary Temporomandibular Joint (TMJ) Diagnosis and Management Unit and were diagnosed with TMDS. The subjects were divided into three subgroups: only myofascial pain group (Group-1), only TMJ disorder group (Group-2) and myofascial pain+TMJ disorder group (Group-3). All patients underwent standard TMJ examination. The patients were evaluated with the Brief Symptom Inventory (BSI) and the Toronto Alexithymia Scale (TAS) in terms of psychopathological features. Results: Maximum mouth opening was found significantly lesser in Group-2 than in the other two groups, right and left lateral movements were found significantly lesser in Group-2 than in Group-1. Maximum protrusion was found significantly lesser in Group-3 than in Group-1. In Group-2, teeth clenching/grinding and the effect of stress were significantly less. In comparison with Group-2, BSI somatization scores in Group-1 patients, depression, anxiety,and symptoms total index scores in Group-3 patients were found to besignificantly higher. No difference was found for the level of alexithymia between the groups. Conclusion: The patients with myofascial pain alone or myofascial pain and intercurrent TMJ disorder were found more likely to have a greater psychopathological risk. Clinicians should take into consideration the psychopathologies in these patients. Turk J Phys Med Rehab 2012;58:9-15.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleTemporomandibuler eklem disfonksiyon sendromlu hastalarda klinik ve psikopatolojik özellikleren_US
dc.title.alternativePsychopathological and clinical features in patients with temporomandibular joint dysfunction syndromeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume58en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record