Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüriş, Selahattin
dc.contributor.authorAstar, Melek
dc.date.accessioned2014-10-27T08:42:57Z
dc.date.available2014-10-27T08:42:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGüriş, Selahattin; Astar, Melek. (2014). Bilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistik. İstanbul, Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz. Ltd. Şti.en_US
dc.identifier.isbn9789753534185en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/471en_US
dc.description.abstractİstatistik, daha doğrusu sosyal bilimler alanında kullanılan istatistik açısından, bu yıllar içinde çok büyük denebilecek bir değişme olduğu söylenemez. Ancak hesap makineleri ile bile zor çözülebilen, hatta çözülemeyen problemler çözülebilir, uygulanamayan yöntemler uygulanabilir olmuştur. Bu gelişme bilgisayarların ve programlarının hızlı gelişmesini doğal sonucudur. İlk kullanılmaya başlandığı günden bu güne SPSS’te meydana gelen değişiklikler, kullanılmaya başlandığı yıllarda hayal edilemeyecek kadar büyük olmuştur. Devam eden bu teknolojik gelişmeler, kitapların tamamen elektronik olacağı, öğrenme teknolojilerinin değişeceği, bilgisayarların öğrenim hayatında daha çok ve vazgeçilmeyecek roller üstleneceği gibi sonuçlar doğuracağa benzemektedir. Amaç günümüz şartlarında istatistik öğretmek ise formüller kullanılarak, hesap makineleri ile öğrenilecek en azından temel istatistik bilgilerinin üstüne bilgisayar paket programlarını öğretmenin en uygun yöntem olduğunu düşünüyoruzen_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 1.1. Bilimin Tanımı 1 1.2. Bilimin Özellikleri 2 1.3. Bilimsel Araştırma 3 1.3.1. Bilimsel Araştırma Türleri 4 1.3.2. Bilimsel Araştırma Sürecinin Aşamaları 4 1.4. Bilimsel Araştırmaların Raporlanması 5 1.4.1. Bilimsel Araştırma Yazım Sistemleri 6 1.4.2. Bilimsel Araştırma Metninin Bölümleri 7 İKİNCİ BÖLÜM İSTATİSTİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. İstatistik 11 2.2. Veriler 12 2.2.1. Ölçme ve Ölçek Türleri 13 2.2.1.1. Sınıflama Ölçeği 14 2.2.1.2. Sıralama Ölçeği 14 2.2.1.3. Aralık Ölçeği 14 2.2.1.4. Oran Ölçeği 15 2.2.1.5. Çoklu Ölçekler 15 2.2.1.5.1. Likert Ölçeği 16 2.2.1.5.2. Semantik Farklar Ölçeği 18 2.2.1.5.3. Stapel Ölçeği 18 2.3. Verilerin Toplanması 18 2.3.1. Deney 20 2.3.2. Gözlem 21 2.3.3. Anket 21 2.3.3.1. Ankette Kullanılan Soru Türleri .25 2.3.3.2. Anket Formlarının Veri Kaynaklarına Ulaştırılması 26 2.3.3.3. Anket Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar 27 2.3.3.4. Örnek Anket Formu 29 2.3.3.5. Verilerin Kodlanması 30 2.4. İstatistiksel Seriler ve Seri Türleri 33 2.4.1. Verilerin Düzenlenmesi 33 2.4.1.1. Dağılım Seriler 33 2.4.1.1.1. Basit Seri 33 2.4.1.1.2. Frekans Serisi 33 2.4.1.1.3. Sınıflı Seri 34 2.4.1.1.4. Oransal Frekanslar 36 2.4.1.1.5. Artan ve Azalan Birikimli Frekanslar 37 2.4.1.2. Zaman Serileri 39 2.4.1.3. Yatay Kesit Serileri 40 2.4.1.4. Mekan Serileri 40 2.4.1.5. Bileşik Seriler 41 2.4.1.6. Havuzlanrnış Seriler 41 2.4.2. Serilerin Grafiklerle Gösterilmesi 42 2.5. Ortalamalar 43 2.5.1. Aritmetik Ortalama 44 2.5.2. Kareli Ortalama 45 2.5.3. Geometrik Ortalama 46 2.5.4. Harmonik Ortalama 46 2.5.5. Mod 47 2.5.6. Medyan 48 2.5.7. Bölenler 49 2.5.8. Ortalamalar ile İlgili Temel Özellikleri 49 2.6. Değişkenlik ve Dağılım Ölçüleri 50 2.6.1. Değişkenlik Ölçüleri 50 2.6.1.1. Değişim Aralığı 51 2.6.1.2. Standart Sapma 51 2.6.2. Dağılım Ölçüleri 52 2.6.2.1. Aritmetik Ortalama, Medyan ve Mod ile Hesaplanan Asimetri Ölçüleri 53 2.6.2.2. Momentlerle Hesaplanan Asimetri ve Basıklık Ölçüleri 54 2.7. Örnekleme ve İstatistiksel Tahmin Teorisi 56 2.7.1. Örnekleme 56 2.7.2. Örnekleme Yöntemleri 58 2.7.2.1. Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi 60 2.7.2.1.1. Oranlarla ilgili Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 61 2.7.2.1.2. Ortalamalarla İlgili Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 63 2.7.2.2. Tabakalı Örnekleme Yöntemi 64 2.7.2.2.1. Oranlarla İlgili Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 65 2.7.2.2.2. Ortalamalarla İlgili Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 66 2.7.2.3. Kademeli Örnekleme yöntemi 67 2.7.2.4. Sistematik Örnekleme Yöntemi 67 2.7.3. Örnekleme Dağılımı 68 2.7.4. Tahmin Teorisi 69 2.7.4.1. Nokta Tahmini 69 2.7.4.1.1. Küçük Örnek Özellikleri 72 2.7.4.1.2. Büyük Örnek Özellikleri 73 2.7.5. Tahmin Yöntemleri 74 2.8. Olasılık ve Olasılık Dağılımları 75 2.8.1. Olasılık 75 2.8.1.1. Tek Olay ile İlgili Olasılıklar 76 2.8.1.2. Birden Fazla Olay ile İlgili Olasılıklar 77 2.8.1.2.1. Bağdaşan Olaylar 78 2.8.1.2.2. Bağlı Olaylar 78 2.8.1.3. Olasılıkların Hesaplanması 79 2.8.2. Tesadüfi Değişkenler 80 2.8.2.1 Tek Boyutlu Tesadüfi Değişkenler 81 2.8.2.1.1. Süreksiz Tesadüfi Değişkenler 81 2.8.2.1.2. Sürekli Tesadüfi Değişkenler 82 2.8.2.2. Çok Boyutlu Tesadüfi Değişkenler 85 2.8.2.2.1. Çok Boyutlu Süreksiz Tesadüfi Değişkenler 85 2.8.2.2.2. Çok Boyutlu Sürekli Tesadüfi Değişkenler 91 2.8.3. Olasılık Dağılımları 97 2.8.3.1. Binom Dağılım 97 2.8.3.2. Poisson Dağılım 98 2.8.3.3. Normal Dağılım 98 2.8.3.4. Ki-Kare Dağılımı 101 2.8.3.5. t Dağılımı 102 2.8.3.6. F Dağılımı 102 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SPSS PAKET PROGRAMI 3.1. SPSS Programının Çalıştırılması 103 3.2. SPSS Programının Menüleri 109 3.2.1. File Menüsü 109 3.2.2. Edit Menüsü 111 3.2.3. View Menüsü 112 3.2.4. Data Menüsü 113 3.2.5. Transform Menüsü 115 3.2.6. Analyze Menüsü 116 3.2.7. Graphs Menüsü 118 3.2.8. Utilities Menüsü 120 3.2.9. Add-Ons Menüsü 120 3.2.10. Window Menüsü UL 3.2.11. Help Menüsü 122 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SPSS İLE TEMEL İŞLEMLER VE TEMEL İSTATİSTİKLER 4.1. SP SS Programının İşletilmesi 123 4.2. Veri Girişi 128 4.3. Veri Dosyası ile İlgili Sık Kullanılan Komut ve İşlemler 133 4.3.1. Split File (Dosya Bölme) Komutu 133 4.3.2. Select Case (Gözlem Seçme) Komutu 134 4.3.3. Veri Dönüşümü (Transform) Komutu 137 4.3.4. Weight Case (Ağırlıklandırma) Komutu 140 4.3.5. Recode (Yeniden Kodlama) Komutu 141 4.4. Verilerin Düzenlenmesi 146 4.5. Veriler İle İlgili İşlemler 149 4.5.1. Verilerin Grafiksel Gösterimi 149 4.5.2. Tanımlayıcı İstatistikler 153 4.5.2.1. Sürekli Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 153 4.5.2.2. Süreksiz Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 159 BEŞİNCİ BÖLÜM HİPOTEZ TESTLERİ 5.1. Aralık Tahmini 167 5.1.1. Tek Örnek Aralık Tahmini 170 5.1.1.1. Ortalamaların Aralık Tahmini 170 5.1.1.2. Oranların Aralık Tahmini 172 5.1.2. İki Örnek Aralık Tahmini 173 5.1.2.1. Ortalama Farklarının Aralık Tahmini 173 5.1.2.2. Oran Farklarının Aralık Tahmini 174 5.2. Hipotez Testleri 175 5.2.1. Hipotez Testlerinin Aşamaları 176 5.2.2. SPSS ile Hata Payının Belirlenmesi 180 5.2.3. Normalliğin ve Varyans Eşitliğinin İncelenmesi 181 5.2.3.1. Normalliğin Normal Dağılımın Özellikleri ile İncelenmesi 181 5.2.3.2. Normalliğin Normal Dağılım Testleri ile İncelenmesi 182 5.2.3.3. Varyans Eşitliğinin İncelenmesi: Levene Testi 185 5.3. Tek Örnek Testleri 187 5.3.1. Parametrik Testler 187 5.3.1.1. Ortalamaların Testi 187 5.3.1.2. Oranların Testi 191 5.3.2. Parametrik Olmayan Tek Örnek Testleri l92 5.3.2.1. İşaret Testi 192 5.3.2.2. Binom Testi 196 5.4. İki Örnek Testleri 198 5.4.1. Parametrik Testler 198 5.4.1.1. İki Ortalamanın Testi 198 5.4.1.1.1. İki Bağımsız Ortalamanın Testi 199 5.4.1.1.2. İki Bağımlı Ortalamanın Testi 203 5.4.1.2. İki Oranının Testi 207 5.4.2. Parametrik Olmayan Testler 208 5.4.2.1. Mann Whitney U Testi 208 5.4.2.2. Wilcoxon İşarteli Sıra Testi 212 5.5. Çok Örnek Testleri 214 5.5.1. Tek Yönlü Anova Testi 214 5.5.1.1. Eşit Varyans Varsayımı Altında Kullanılan Post Hoc Testleri 217 5.5.1.1.1. Tukey Testi 217 5.5.1.1.2. Scheffe Testi 217 5.5.1.1.3. Dunnet Testi 217 5.5.1.2. Eşit Varyans Varsayımı Sağlanmadığında Kullanılan Post Hoc Testleri 218 5.5.1.2.1.Dunnet's C Testi 218 5.5.1.2.2. Tamhane's T2 Testi 218 5.5.2. Kruskal Wallis Testi 222 5.6. Ki-Kare Testleri 227 5.6.1. Ki-Kare Bağımsızlık Testi 228 5.6.2. Ki-Kare Homojenlik Testi 233 5.6.3. Kİ-Kare Uygunluk Testi 238 5.7. Özel Durumlu Kİ-Kare Testleri 240 5.7.1. Yates Düzeltrnesi (Düzeltilmiş Ki-Kare) 240 5.7.2. Fisher Excat Ki-Kare Testi 241 5.7.3. Mc-Nemar Ki-Kare Testi 241 5.8. Hipotez Testleri İle Aralık Tahmini Arasındaki İlişki 244 5.9. GüvenirliIik Ve Geçerlilik: Cronbahch aKatsayısı 245 ALTINCI BÖLÜM KORELASYON VE REGRESYON 6.1. Korelasyon 249 6.1.1. Korelasyon Katsayısının Hesaplanması 249 6.1.2 Korelasyon Katsayısının Testi 252 6.1.3. Spearman Sıra Kolerasyonu Katsayısı 255 6.2. Basit Doğrusal Regresyon 258 6.2.1 Parametrelerin Tahmini 261 6.2.2 Belirlilik Katsayısı 263 6.2.3. Katsayıların Testi 264 6.2.3.1. t Testi 264 6.2.3.1.1. Katsayıların Anlamlılığı İçin t Testi 265 6.2.3.1.2. Katsayıların Belirli Bir Değerden Farklılığının Testi 266 6.2.3.2. F Testi 267 6.2.3.3. Katsayıların Aralık Tahmini 268 6.2.3.4. Regresyon Modeli ile Tahmin 268 6.2.3.5 Teorik Değerlerin Aralık Tahmini 269 6.3. Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri 279 6.3.1. Kareli Model. 279 6.3.2. Tam Logaritmik Model 280 6.3.3. Doğrusal Logaritmik Model 281 6.3.4. Logaritmik-Doğrusal Model 282 6.3.5. Ters Model 283 6.4. Çoklu Regresyon 290 6.4.1. Parametrelerin Tahmini 292 6.4.2. Belirlilik Katsayısı 295 6.4.3. Katsayıların Testi 296 6.4.3.1. t Testi 296 6.4.3.1.1. Katsayıların Anlamlılığının Testi 298 6.4.3.1.2. Katsayıların Belirli Bir Değerden Farklılığınm Testi 298 6.4.3.2. F Testi 299 6.4.3.3. Katsayıların Aralık Tahmini 300 6.4.3.4. Regresyon Modeli ile Tahmin 300 6.4.3.5. Teorik Değerlerin Aralık Tahmini 301 6.4.3.6. Çoklu Korelasyon Katsayısı 301 6.5. Regresyonda Model Seçimi: Stepwise Regresyon Yöntemi 307 6.6. Aşırı Değerler 309 6.6.1. Aşırı Değerlerin Belirlenmesi 311 6.6.1.1. Hat Matrisi 311 6.6.1.2. Standartlaştırılmış Artıklar 313 6.6.1.3. Studentized Artıklar 313 6.6.2. Etkili Gözlemlerin Belirlenmesi 314 6.6.2.1. Cook's D Ölçüsü 315 6.6.2.2. DFBETAS Ölçüsü 315 6.6.2.3. DFFITS Ölçüsü 316 6.7. Varsayımlardan Sapmalar 319 6.7.1. Otokorelasyon 320 6.7.1.1. Otokorelasyonun Sonuçları 320 6.7.1.2. Otokorelasyonun Nedenleri 321 6.7.1.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi 321 6.7.1.3.1. Durbin- Watson Testi 321 6.7.1.3.2.LM Testi 322 6.7.2. Değişen Varyans 323 6.7.2.1. Değişen Varyansın Sonuçları 324 6.7.2.2.Değişen Varyansının Nedenleri 324 6.7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi: White Testi 324 6.7.3. Çoklu Doğrusal Bağlılık: Varyans Büyütrne Faktörü 325 6.8. Kukla Değişkenli Regresyon Modelleri 337 6.8.1. Bağımsız Kukla Değişkenli Modeller 337 6.8.2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller 342 6.8.2.1. Logit Modeli 342 6.8.2.2. Probit Modeli 357 6.9. Sabit Fiyata İndirgeme 366 YEDİNCİ BÖLÜM ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 7.1. Faktör Analizi 367 7.2. Diskriminant Analizi 380 7.3. Kümeleme Analizi 389 KAYNAKÇA 399 TABLOLAR 405 DİZİN 425en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDer yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİstatistiken_US
dc.subjectBilimsel araştırma yöntemlerien_US
dc.titleBilimsel araştırmalarda SPSS ile istatistiken_US
dc.typebooken_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.contributor.authorIDTR7829en_US
dc.contributor.authorIDTR23248en_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record